Referenser

Innehåll:

Ibland vill man visa samma bild på flera ställen, länka till samma fil i olika artiklar eller till och med visa samma artiklar på flera sidor, utan att behöva ha fler än ett original. Infoglue håller reda på denna typ av koppling med hjälp av referenser. Dessutom håller Infoglue reda på interna länkar och andra kopplingar mellan sidor.

Olika typer av referenser

Infoglue hanterar olika typer av kopplingar. De har samlingsnamnet referenser.

Innehåll bundna till sidor

En artikel eller annat innehåll är i de allra flesta fall bunden till en sida. Men är den bunden till fler? Och vilka artiklar visas på en sida?

Interna länkar eller andra kopplingar mellan sidor

Infoglue håller reda på två typer av referenser till en sida: länkar som skapats som intern länk, samt referenser till sidan från en komponent.

Bifogade filer

Du kanske frågar dig var den bild som visas på sidan är lagrad? Eller så kanske du vill ta bort en fil i ett innehåll och undar om den visas i någon artikel? 

Kontrollera referenser

Det är av största vikt att du har koll på referenser!

Om alla som länkat till en sida gjort det med internlänkning så är risken betydligt mindre att du raderar sidan utan vetskap om att den är refererad. Om en artikel är inbunden till flera sidor kan du via referensinformationen undvika att radera artikeln, bara för att den inte längre passar på en av sidorna. Referenser visar också om en sidas komponent bundit in sidan.

Innehållsreferenser

För att kontrollera ett innehålls referenser, klickar du på objektet – t.ex. en artikel – väljer fliken Referenser och läser av vilka referenser som finns till aktuellt innehållsobjekt:

Referenser för ett innehåll
Ett innehålls referenser

I bilden ovan ser vi redan på fliken att den innehåller referenser och när du öppnar fliken får du mer detaljerad information.

Den vanligaste referensen för artiklar är till vilken/vilka sidor den är inbunden.

Sidreferenser

För att kontrollera sidans referenser väljer du Egenskaper och fliken Referenser och läser av vilka referenser som finns.

referenser för en sida
En sidas referenser.

I bilden ovan ser vi ser vi redan på fliken att den innehåller två referenser.

  • Den vanligaste referensen är artiklar med internlänk till sidan. Sådana referenser hittar du under fliken Innehåll med referenser.
  • Fliken Sidor med referenser listar sidor vars komponent(er) bundit in sidan.
  • Fliken Sidor och innehåll som används listar vilka innehåll som finns på sidan samt vilka sidor sidans komponenter bundit in.

Filreferenser

Samma fil eller bild kan exponeras på flera ställen. Via ett innehålls flik Referenser ser du vilka andra innehåll som länkar till eller visar innehållets filer:

En fils referenser

Läs hur du skaffar dig information om var filer finns lagrade på sidan Hitta bild- och dokumentfiler under Innehåll.

Referensers betydelse vid borttagning av sidor och innehåll

När du avpublicerat och väljer att ta bort ett objekt, får du oftast upp en information om vilka referenser som finns till objektet. Här är det viktigt att du uppmärksammar om det finns oväntade kopplingar för i så fall bör du undersöka dessa innan du slutgiltigt raderar objektet!